Polityka prywatności

Poniżej znajduje się zbiór zasad, według których przetwarzane są Państwa dane w naszej firmie.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Firma Handlowo – Usługowa Szymon Walentynowicz, Szczybały Giżyckie 11, 11-500 Giżycko.

 1. Dane osobowe są przetwarzane:
  1. Podczas kontaktu z naszą Firmą
  2. Mogą Państwo kontaktować się z naszą Firmą poprzez wysłanie wiadomości e-mail, telefonicznie lub osobiście. Podanie danych osobowych w celu uzyskania kontaktu jest dobrowolne, za Państwa zgodą. Zakres przetwarzanych danych osobowych zależy od tego, z jaką sprawą Państwo się do nas zwracają (np. przesłanie oferty i nawiązanie współpracy, zgłoszenie reklamacyjne itp.).

  3. Podczas realizacji złożonych zamówień
  4. W przypadku zawierania z Państwem umów na wykonanie lub dostawę oferowanych przez nas usług, Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania i rozliczenia zawartej umowy, a także organizacji transportu towarów. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

   Dane dotyczące zawartej umowy i dane zgromadzone w celu jej rozliczenia przetwarzane będą przez okres wymagany przepisami prawa, co najmniej przez okres 5 lat liczonych od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym umowa została rozliczona. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron umowy.

  5. Podczas obsługi zgłoszonych reklamacji
  6. W przypadku złożenia reklamacji dotyczącej naszych produktów lub usług, Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu jej rozpatrzenia. W tym wypadku podanie żądanych danych osobowych jest obowiązkowe.

   Dane dotyczące zgłoszonej reklamacji będą przechowywane przez 5 lat od rozpatrzenia reklamacji. Okres ten może być dłuższy w przypadku ewentualnego dochodzenia roszczeń przez jedną ze stron.

 2. Sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych

  Zgodę, udzieloną na przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych, mogą Państwo wycofać wysyłając e-mail na adres: gizycko@walentynowicz.com.pl o treści:

  “Wycofuję zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie adresu e-mail/nr telefonu (proszę podać adres e-mail)” lub osobiście w siedzibie Firmy.

  Wycofanie zgody może być złożone wyłącznie przez właściciela danych osobowych. Firma zastrzega sobie prawo weryfikacji tożsamości osoby wycofującej zgodę w celu zapewnienia prawidłowej realizacji uprawnień.

 3. Udostępnianie danych osobowych

  Zgromadzone dane osobowe mogą być udostępniane:

  • dostawcom systemów informatycznych oraz podmiotom współpracującym w celu wykonywania czynności technicznych mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa tych systemów;
  • podmiotom świadczącym usługi pocztowe zgodnie z prawem pocztowym w celu prowadzenia korespondencji tradycyjnej;
  • bankom w przypadku konieczności dokonania rozliczeń.

  Wszelkie ujawnianie danych osobowych prowadzone jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wyłącznie w sytuacjach, gdy jest to niezbędne w celu realizacji i rozliczania świadczonych usług z zapewnieniem poufności przetwarzanych danych osobowych.

 4. Prawa właścicieli danych osobowych

  W związku z prowadzonym przetwarzaniem mają Państwo prawo żądania:

  • dostępu do swoich danych osobowych i ich poprawiania zgodnie z przepisami,
  • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • usunięcia swoich danych osobowych w przypadku danych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody,
  • wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania w przypadku danych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

  Przysługuje Państwu także prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.