beton olsztyn beton towarowy bloczki fundamentowe
Firma Handlowo – Usługowa Szymon Walentynowicz zrealizowała wiele różnych budów jako dostawca betonu, kruszyw a także wykonawca robót drogowych.  Zaliczyć do nich należy przede wszystkim:

budowa biogazowni w miejscowości Pierkunowo na Mazurach

wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, korytowanie terenu pod drogi wewnętrzne i place manewrowe, ułożenie krawężnika i obrzeża, wykonanie nawierzchni betonowej szczelnej wraz z warstwami podbudowy, wykonanie placu składowego oraz ścianek z betonowych elementów prefabrykowanych

budowa drogi dojazdowej do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

wykonanie robót ziemnych koparkami przedsiębiernymi, wykonanie wykopu o objętości 5000 m3, wymiana gruntu na pospółkę, wykonanie podbudowy z mieszanki optymalnej, wykonanie krawężników na ławie z oporem, wykonanie warstw asfaltowych

 
     
budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S) gr 5cm, wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) gr. 8 cm, wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC22P) gr. 10 cm

 

modernizacja toru wodnego Świnoujście – Szczecin (kanał Piastowski i Mieliński) strona wschodnia i zachodnia

transport kamienia obejmujący: rozładunek materiału na bocznicy Świnoujście Przytor i jego hałdowanie, załadunek na środki transportowe, przewóz na miejsca składowe, hałdowanie na placu i załadunek materiału na barki

 
     

budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek

usługi sprzętem budowlanym, tj. spycharką D6R, koparką gąsienicową CAT 330, koparką gąsienicową DOOSAN oraz lawetą niskopodwoziową

 

budowa Galerii Handlowej Brama Mazur w Ełku

wykonanie wykopu pod budynek wraz z utylizacją nadmiaru gruntu, obsypanie budynku i wyprofilowanie terenu z właściwym zagęszczeniem, obsypanie fundamentów wewnątrz budynku z właściwym zagęszczeniem, zagęszczenie gruntu pod fundamenty budynku, fundamenty żurawi oraz posadzki

 
     

budowa linii tramwajowej,  ulicy Obiegowej, zajezdni postojowej dla autobusów przy Al. Gen.  Sikorskiego wraz z przebudową dróg i skrzyżowań, przebudowa skrzyżowań dla potrzeb prowadzenia lilii tramwajowej – Odcinek „B” obejmujący ulicę Obiegową wraz z wiaduktem w ciągu ulicy Żołnierskiej

wykonanie warstwy wzmacniającej podłoża – stabilizacji cementem , wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa łamanego, stabilizacja torowiska spoiwem hydraulicznym o Rm-1,5MPa oraz Rm=2,5MPa

 

rozładunki wagonów

prace przy tego rodzaju zadaniach obejmują m.in.:  rozładunek materiałów z wagonów do samochodów, z wagonów na place składowe oraz z placu składowego na samochody, transport materiałów do miejsc przeznaczenia, czyszczenie wagonów po rozładunku, czyszczenie bocznicy po wyładunku, koordynacja dostaw kruszywa z przewoźnikami

 
     
budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie

- kompleksowe wykonanie robót ziemnych
- wykonanie podbudów niezwiązanych i związanych spoiwem hydraulicznym
- wykonanie specjalistycznych nawierzchni z betonu cementowego
- wykonania warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/11 mm (AC11S) gr 5cm,
- wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego 0/16 (AC16W) gr. 8 cm,
- wykonanie podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego 0/22 mm (AC22P) gr. 10 cm
  budowa drogi ekspresowej S-51 na odcinku Olsztyn – Olsztynek

- kompleksowe wykonanie wycinki drzew i karczowanie terenów pod budowę drogi
- usługi sprzętem budowlanym, tj. spycharką D6R, koparką gąsienicową CAT 330, koparką  gąsienicową DOOSAN oraz lawetą niskopodwoziową